DŮLNÍ TECHNIKA

Závěsná důlní technika je stroj, který slouží jako tažné zařízení pro přepravu nákladu nebo osob v hlubinných dolech, zejména v dolech, kde je nebezpečí výbuchu metanu. Lokomotiva jezdí po závěsné dráze, která je tvořena ocelovým profilem I 155. Lokomotiva umí projíždět vertikálními zatáčkami o poloměru 16 metrů a horizontálními zatáčkami o poloměru 8 metrů. Závěsnou dráhu je možné větvit nebo spojovat pomocí výhybek. Výhybky jsou většinou mechanické a jejich ovládání provádí řidič lokomotivy. Maximální tažná síla je závislá na parametrech závěsné dráhy. Lokomotiva typu IMM 80 TD je schopna při 4 hnacích jednotkách vyvinout tažnou sílu 84 kN, http://jobitel.com/ Lokomotiva typu IMM 120 TD je schopna vyvinout tažnou sílu až 110 kN. http://jobitel.com/ Základní vlastnost lokomotivy je schopnost jízdy v úklonu. Lokomotiva může běžně pracovat do úklonu 25º. Maximální úklon, který je omezen konstrukcí lokomotivy, je 33º. Úklon trati a tažná síl http://xjobs.org/ a omezuje maximální přepravované hmotnosti břemen. Maximální hmotnost přepravovaného nákladu je tedy závislá na https://xjobs.org/ počtu hnacích jednotek a úklonu trati.

Na počtu hnacích jednotek, které jsou připojeny k hlavnímu čerpadlu, závisí i rychlost lokomotivy. Maximální rychlost lokomotivy je omezena báňskými předpisy 2,1 m/s. Zapojením většího počtu hnacích jednotek dojde tedy k zvýšení hnací síly, ale ke snížení rychlosti. Rychlost soupravy je omezována i hmotností nákladu a úklonem, věkem je přepravována.

(Například: 4 hnací jednotky – 10 352 kg, 3 hnací jednotky – 8 325 kg).

Tyto vlastnosti tvoří rozdíl mezi lokomotivou typu IMM 80 TD a IMM 120 TD. Tyto lokomotivy se nejen od sebe odlišují dle velikostí chladící jednotky zavěšené pod samostatnou hnací jednotkou, ale i dle výkonu. Lokomotiva IMM 80 TD má motor o výkonu 60 kW a lokomotiva IMM 120 TD má výkon motoru 90kW. Výkon motoru ovlivňuje všechny základní parametry důlní lokomotivy.

(Například: S lokomotivou IMM 120 je možné přepravovat náklady i o hmotnosti 30 tun do úklonu 25º.)

Lokomotiva se skládá z několika základních komponentů. Každá lokomotiva má dvě řídící kabiny, z níž jedna má na nosném vozíku parkovací a havarijní brzdu. Z motorové části se dvěma hnacími jednotkami a chladícím agregátem. Základní součástí důlní lokomotivy je dieselový motor, který společně s hlavním hydraulickým čerpadlem tvoří hydrostatický převod energie do hydromotoru hnacích jednotek. Motor a všechny hlavní součástky jsou upravovány tak, aby lokomotiva mohla pracovat v prostředí s nebezpečí výbuchu metanu.

 

MINING EQUIPMENT

Suspended mining equipment is a special type of machines that can be used both as a tractor trailer and a personnel carrier into the deep coal mines, especially in potentially explosive atmospheres. The locomotive rides over a suspended monorail formed by type 155 I-beams. The locomotive is designed to get through vertical curves of 16m radius and horizontal curves of 8m radius. The monorail can be extended and/or connected by switches that are under locomotive driver’s control. Locomotive’s maximum traction depends on monorail parameters. Thus, the IMM 80 TD locomotive is capable to reach up to 84kN and the IMM 120 TD up to 110 kN. Also, the locomotive can operate at inclination angle of 25 degrees. Maximum inclination angle, that the locomotive’s construction can handle, is 33 degrees. Both the inclination of monorail and the traction limits the weight of load, therefore the maximum weight of transported load depends on quantity of drive units and track inclination.

The quantity of drive units, attached to the main pump, also determines locomotive’s top speed. Maximum velocity of a locomotive is being limited by the Bureau of Mines at 2.1 meters per second. Therefore, even though larger quantity of drive units increases traction, the top speed will decrease anyway. The velocity of train unit is also limited both by the weight of load and by inclination.

(E.g.: 4 drive units – 10 352 kg, 3 drive units – 8 325 kg).

Those are the differences between the types of locomotives IMM 80 TD and IMM 120 TD. Those locomotives differ by the size of cooling unit suspended under the drive unit, and the maximum power. The type IMM 80 TD has an engine of max. 60 kW of rated power, whether the  type IMM 120 TD gives 90kW at maximum. Engine’s maximum rated power affects all the basic parameters of mining locomotive.

(E.g.: type IMM 120 TD can transport loads of max. 30 tons of weight up to the inclination of 25 degrees).

The locomotives consist of several basic components. Each locomotive has two cabins, one of them with direct access to the parking and emergency brake. The engine box has two drive units and a cooling aggregate. Standard equipment of a mining locomotive is a diesel engine that, together with the main hydraulic pump is a hydrostatic power conversion to hydraulic of drive units. The engine itself and all its parts have been modified, so the locomotive is safe to operate in an environment with high presence of methane.